MEERJARIG MISSIEGEDREVEN INNOVATIEPROGRAMMA (MMIP) 

De klimaatenveloppen zijn in 2023 overgegaan in het MMIP. Binnen het MMIP worden tot en met 2027 deelprojecten uitgevoerd waarin onderzoek wordt gedaan naar klimaatslim bos- en natuurbeheer. De volgende eindrapportages zijn al beschikbaar:

TWEE JAAR ERVARING MET KLIMAATSLIM BOS- EN NATUURBEHEER

In december 2020 is het rapport 'Twee jaar ervaring met klimaatslim bos- en natuurbeheer' uitgebracht. Dit rapport beschrijft de ervaringen en resultaten die zijn opgedaan binnen de pilots van de klimaatenveloppen 2018 en 2019. Veel van deze pilots zijn in meer detail beschreven op de Gereedschapskist. De klimaatenveloppen zijn uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het rapport is via deze link te downloaden:

Refereren naar het rapport kan op de volgende manier:

Lerink, B., Schelhaas, M-.J., Clerkx, S., Copini, P., Veraart, J., Den Ouden, J., Sass-Klaassen, U., Kistenkas, F., Kruijt, B., Boosten, M., Kremers, J., Reichgelt, A., Penninkhof, J., Oldenburger, J., Snoep, M., Hekhuis, H., De Groot, C., Koopmans, G., Lindenbergh, D., Delforterie, W., Lokin, V., Van der Gaast, W., Vertegaal, P., Enthoven, G., Groot, D., Brunsveld, M., Groenendijk, S., Rombouts, P., Buiter, M., Corten, I., Klaassen, R., De Munck, E., Van den Heuvel, P., Borgman, D., Derksen, P., Van Korven, P., Nabuurs, G-.J. (2020). Twee jaar ervaring met Klimaatslim Bos- en Natuurbeheer in Nederland; Resultaten van de klimaatenveloppen Bos, Natuur en Hout 2018 en 2019. Wageningen, Wageningen Environmental Research, Rapport . 56 blz.; 22 fig.; 4 tab.; 34 ref.

Eindrapportages pilots klimaatenveloppen

Na afronding van elke klimaatenvelop wordt er voor elke pilot een eindrapportage geschreven door de projectleider. Hieronder zijn voor de klimaatenveloppen van 2018, 2019 en 2020 per pilot de eindrapportages te downloaden.

Klimaatenvelop 2020

 

Pilot 0 Pilot 1 Pilot 2
0.1 Coördinatie 1.1 Klimaatslimme boomsoorten en herkomsten

2.1 Gereedschapskist

0.2 Communicatie en plantevent 1.2 Monitoring voorbeeldprojecten 2.2 Kwantificering beheermaatregelen
0.3 CSF Netwerk Europa 1.3 Meer met hout 2.3 Bodem C 
  1.4 Natuurbuffers  
  1.5 Nieuw bos en biodiversiteit  
  1.6 Nieuw bos en woningbouw  

 

Klimaatenvelop 2019

 

Pilot 0 Pilot 1 Pilot 2 Pilot 3 Pilot 4 Pilot 5 Pilot 6
0.1 Coördinatie 1.1a Ondersteuning provinciale plannen 2.1 Revitalisatie kleibossen 3.1 Klimaatslim landschapsbeheer GLD, NB en LB 4.1 Multifunctionele klimaatbuffers 5.1 Kansen voor Blue Carbon en natuur in kwelders 6.1 Meer met Nederlands hout
0.2 Gereedschapskist 1.1b Verkenning klimaatslim nieuw bos in provincie Utrecht 2.2 Revitalisatie laagproductief naaldbos 3.2 Opschaling agroforestry NB en opzet netwerk GLD 4.2 CO2-kansen met groene grondstoffen uit de PAS 5.2 Verkenning kwelderontwikkeling Verdronken Land van Zuid-Beveland 6.2 Meer hout in de bouw
0.3 Communicatie 1.2 Testlab Bos en Stad 2.0 2.3 Bosbeheer en koolstofvastlegging 3.3 Opschaling agroforestry in kippenuitlopen   5.3 Klimaatmodule herstel Peazumerlannen  6.3 Meer met hout in de GWW
0.4a CO2-certificering 1.3 Bosontwikkeling en houtproductie langs infrastructuur          
0.4b Functiecombinaties 1.4 Voedselbosbouw voor bos&klimaat          
0.4c Compensatiepool 1.5 Landschappelijke inpassing bosaanleg          

 

Klimaatenvelop 2018

 

Pilot A: Overkoepelend Pilot B: Bestaand bos Pilot C: Nieuw bos Pilot D: Houtketen
A1. Coördinatie en management B1. Innovatieve beheersvormen kleibossen C1. Bos en hout voor het Groningse landschap D1. Bossen langs infrastructuur
A2. Gereedschapskist en monitoring B2. Revitalisering laagproductief bos C2. Bos en hout scan Noord-Brabant D2. Bosbeheer voor bouwen aan beter klimaat
A3. Consequenties implementatie en communicatie B3. Bosbeheer en koolstofopslag in bos C3. Agroforestry in kippenuitlopen D3. Klimaatslim landschapsonderhoud
    C4. Voedselbossen in Flevoland en Noord-Brabant  
    C5. Agroforestry netwerk Noord-Brabant  
    C6. Testlab Bos en Stad